Дефектолошки третман

Васпитавање и оспособљавање особа ометених у развоју за живот и рад је дуготрајан и сложен процес, који захтева индивидуалне прилазе са специјалног дефектолошког, педагошког, психолошког, ментално-хигијенског и социолошког аспекта. Дефектолошким радом се код корисника јачају когнитивне, практичне, социјалне и моторне компетенције, што укључује рад на личној самосталности, рад на графомоторним вештинама и говорно-језичким способностима, рад на проблематичном понашању и усклађивање сексуалног понашања. Главни циљ дефектолога у раду са корисницима је да се очува и унапреди њихово знање о себи, о другоме, о простору, о времену.

Дефектолошки третман реализује се у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника и индивидуалним планом у складу са проценом потреба корисника. Основна сврха дефектолошког третмана је васпитно-образовни рад, рехабилитациони и хабилитациони рад, радна окупација, спортско-рекреативне и културно-забавне активности, које се спроводе кроз:

 • развијање очуваних способности;
 • унапређивање психомоторних способности;
 • развијање радних и других навика;
 • побољшање говорних и језичких потенцијала;
 • усвајање елементарних практичних знања о природној и друштвеној средини;
 • развијање способности, навика и облика понашања неопходних за успешну социјализацију корисника;
 • развој вештина за самозаштиту;
 • организовање слободног времена;
 • сарадњу са родитељима и подршку породици.

Подршка породици у оквиру Дневног боравка није примарни задатак пружаоца услуге, али је незаобилазна, с обзиром на то да је породица природно окружење у коме се корисник налази и кључни је фактор за развој његових капацитета. Сарадња са породицом у оквиру Дневног боравка подразумева:

 • учешће родитеља у изради Индивидуалног плана услуге;
 • континуирану размену информација;
 • подршку породицама у самоорганизовању и умрежавању у локалној заједници.

Рад дефектолога обухвата и:

 • вођење документације;
 • израду индивидуалних планова и програма за кориснике;
 • учествовање у састанцима стручног тима, актива запослених у Установи;
 • сарадњу са широм друштвеном заједницом;
 • похађање семинара, у циљу унапређења професионалних компетенција и квалитета стручног рада и стицања/обнављања лиценце.

Главни циљ дефектолога у раду са корисницима у току епидемије SARS-CoV-2 вируса је да их науче неопходним мерама које ће помоћи у сузбијању ширења вируса, кроз инсистирање на редовној хигијени и дезинфекцији руку, као и хигијени тела, држању препорученог одстојања, и кроз разговор о важности активности које се изводе. Корисници који самостално долазе и одлазе из установе се обучавају да на правилан начин користе маску, да је на правилан начин ставе, скину и одложе после употребе. Уче се где се маске морају користити и који се услови и мере морају поштовати у социјалној средини, а нарочито у затвореном простору. Кад год временске прилике дозвољавају, активности и боравак се, ради здравствене безбедности корисника, реализују у дворишту Центра.

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.