Органи Центра

  1. Директор је законски заступник установе, који води и организује комплетно пословање установе и одговара за законитости рада. Именује се на период од 4 године.
  2. Надзорни одбор је надзорни орган установе, сачињен од три члана, од којих је један из реда запослених у установи.
  3. Управни одбор је орган управљања установом, има 5 чланова и бира се на период од 4 године. У Управном одбору именују се три члана представника оснивача и два члана из реда запослених из установе.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.