Психосоцијална подршка

Психосоцијалну подршку корисницима  Дневног боравка и њиховим родитељима/старатељима пружају социјални радник и психолог.

Основне области рада социјалног радника су:

 • рад са корисницима;
 • сарадња са родитељима/старатељима корисника;
 • рад у Стручном тиму;
 • сарадња са стручним лицима установе ;
 • сарадња са друштвеним институцијама и широм јавношћу, у циљу што ефикаснијег пружања услуга социјалне заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом;
 • стручно усавршавање и струковно повезивање;
 • вођење документације.

Рад психолога се заснива на:

 • индивидуалном раду – прилагођен је специфичности, узрасту и нивоу менталног стања корисника, врши се саветодавно- терапијски разговор у правцу смањења емоционалне тензије и узнемирености;
 • групном раду – психолошке радионице на различите теме, у складу са карактеристиком и способношћу групе;
 • дијагностиковању корисника и психолошкој процени путем тестова и на основу посматрања понашања корисника у групи и у индивидуалном раду;
 • праћењу и процени свих промена психофизичког стања и функционисања корисника, и у складу са тим предузимању адекватних мера;
 • сарадњи са родитељима корисника;
 • учествовању у раду комисије за пријем, премештај и отпуст корисника;
 • учешћу у раду Стручног тима;
 • учешћу у изради пројеката за потребе Центра;
 • сарадњи са запосленима;
 • вођењу документације.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.