О услузи

Услуга Персонална асистенција намењена је лицима са инвалидитетом, старости од 18 до 65 година живота, са процењеним I или II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука и радно су ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључена су у редовни или индивидуални образовни програм.

Сврха услуге је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних и животних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Услуга Персонална асистенција обезбеђује се кориснику у трајању од најмање 20, а највише 40 сати недељно. Пружалац услуге, корисник и персонални асистент могу да се договоре о прерасподели радног времена персоналног асистента према индивидуалним потребама корисника.

Корисник учествује у месечним трошковима пружања услуге Персоналне асистенције са 20% износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, а за 40 сати пружања наведене услуге. У случају мањег броја сати ангажовања персоналног асистента, партиципација се сразмерно умањује.

Услуга Персоналне асистенције остварује се кроз активности којима се, у складу са сврхом услуге, а у зависности од идентификованих потреба корисника, обезбеђује практична помоћ и подршка кориснику, што укључује:

1) помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавању основних личних потреба (помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, купању, прању косе, итд.);

2) помоћ у одржавању хигијене стана, обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба (обезбеђивању исхране, набавку намирница, спремање оброка, храњење, одржавању чистоће просторија и итд.);

3) подизање, премештање (трансфер) и помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће, радног места и места где се одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза;

4) помоћ у коришћењу терапеутских и здравствених услуга и коришћењу и одржавању помагала;

5) помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба;

6) помоћ при обављању различитих радних, образовних и друштвених активности.

На основу идентификованих потреба и процене доступних ресурса, пружалац услуге и корисник одређују обим и врсту ангажовања персоналног асистента.

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.