Помоћ у кући

Услуга Помоћ у кући може се пружати одраслим, одраслим – инвалидним и старим лицима у сопственом дому уколико постоје здравствене и социјалне индикације за то, а уколико у домаћинству нема радно способних чланова, или сродници који су дужни да их издржавају то нису у могућности.

Уколико потенцијални корисник живи са радно способним члановима, услуге се могу пружити под условом да породица из објективних разлога (запосленост) није у могућности да обезбеди такву услугу.

Сврха услуге је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота, а да корисници притом остану у свом природном окружењу, а све у складу са индивидуалном проценом потреба корисника коју врши стручни радник.

Корисници услуга су лица која живе на градском подручју града Чачка, а услуге се могу пружати и ван градског подручја, уколико постоје објективне могућности за пружање ове врсте услуга.

Кориснику се пружају следеће услуге:

1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу;

2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;

3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева;

4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других  потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.;

5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;

6) набавка и надгледање узимања лекова и примене савета прописаних од стране здравствених радника, и одвођење на лекарске прегледе;

7) санирање и нега мањих повреда;

8) контрола виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.);

9) и друге послови неге и помоћи у складу са потребама корисника.

Услуга Помоћи у кући обезбеђује се корисницима у трајању од два радна сата дневно, односно најмање 16, а највише 40 сати месечно, са могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника.

Центар за социјални рад доноси решење о пружању услуге за сваког појединачног корисника, у коме је одређен износ учешћа у трошковима услуге, као и укупно трајање пружања услуге на месечном нивоу.

 

КАКО ПОСТАТИ КОРИСНИК УСЛУГЕ?

Захтев за услугу Помоћ у кући се подноси Центру за социјални рад, као упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

  • доказ о свом идентитету (фотокопија личне карте са уписаним ЈМБГ и тачном адресом пребивалишта);
  • медицинска документација која указује да је лицу неопходна туђа помоћ;
  • доказ о примањима корисника (потврда о висини плате, пензије, додатка за помоћ и негу другог лица, основица за обрачунавање пореза и доприноса уколико приватно обавља делатност) за претходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев.

Лица која немају месечна примања, поред раније наведене документације, достављају потврду надлежног Фонда ПИО и потврде о примањима сродника (уколико имају сроднике који су по закону дужни да их издржавају, а живе у заједничком домаћинству).

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.