Персонална асистенција

Услуга Персонална асистенција намењена је лицима са инвалидитетом, старости од 18 до 65 година живота, са процењеним I или II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука и радно су ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључена су у редовни или индивидуални образовни програм.

Сврха услуге је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних и животних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Услуга Персонална асистенција обезбеђује се кориснику у трајању од најмање 20, а највише 40 сати недељно. Пружалац услуге, корисник и персонални асистент могу да се договоре о прерасподели радног времена персоналног асистента према индивидуалним потребама корисника.

Корисник учествује у месечним трошковима пружања услуге Персоналне асистенције са 20% износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, а за 40 сати пружања наведене услуге. У случају мањег броја сати ангажовања персоналног асистента, партиципација се сразмерно умањује.

Услуга Персоналне асистенције остварује се кроз активности којима се, у складу са сврхом услуге, а у зависности од идентификованих потреба корисника, обезбеђује практична помоћ и подршка кориснику, што укључује:

1) помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавању основних личних потреба (помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, купању, прању косе, итд.);

2) помоћ у одржавању хигијене стана, обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба (обезбеђивању исхране, набавку намирница, спремање оброка, храњење, одржавању чистоће просторија и итд.);

3) подизање, премештање (трансфер) и помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће, радног места и места где се одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза;

4) помоћ у коришћењу терапеутских и здравствених услуга и коришћењу и одржавању помагала;

5) помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба;

6) помоћ при обављању различитих радних, образовних и друштвених активности.

На основу идентификованих потреба и процене доступних ресурса, пружалац услуге и корисник одређују обим и врсту ангажовања персоналног асистента.

 

КАКО ПОСТАТИ КОРИСНИК УСЛУГЕ?

Захтев за коришћење услуге Персонална асистенција се подноси Центру за социјални рад, као месно надлежном упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

  • копија личне карте;
  • копија решења о остваривању права на помоћ и негу другог лица;
  • копија решења о остваривању права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
  • потврда одговарајуће организације о радном или друштвеном ангажовању.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.